ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.ตะเบาะ


ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.ตะเบาะ
 
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  >>> ดาวน์โหลด
 • สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 >>> ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ >>> ดาวน์โหลด
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ตะเบาะ แผนพัฒนาสามปี อบต.ตะเบาะ
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2553-2557  >>ดาวน์โหลด
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2558-2562 >>ดาวน์โหลด
 
 •   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 >>ดาวน์โหลด
 •   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 >>ดาวน์โหลด
 
แผนการดำเนินงาน  อบต.ตะเบาะ ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตะเบาะ
 
 • แผนการดำเนินงาน ปี 2556 >>ดาวน์โหลด
 • แผนการดำเนินงาน ปี 2557 >>ดาวน์โหลด
 • แผนการดำเนินงาน ปี 2558 >>ดาวน์โหลด

 

 
 • ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2556 >>ดาวน์โหลด
 • ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2557 >>ดาวน์โหลด
 • ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 >>ดาวน์โหลด

 
แผนอัตรากำลัง อบต.ตะเบาะ แผนพัฒนาการศึกษา อบต.ตะเบาะ
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2555-2557    >>ดาวน์โหลด
 • แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 >>ดาวน์โหลด
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2555-2557    >>ดาวน์โหลด
 • แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2555-2557 >>ดาวน์โหลด
 
 • แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2552 - 2554   >>ดาวน์โหลด
 • แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2555 - 2557      >>ดาวน์โหลด
 • แผนพัฒนาการศึกษา ปี 255x - 255x   >>ดาวน์โหลด
 • แผนพัฒนาการศึกษา ปี 25xx - 25xx   >>ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ตะเบาะ รายงานการประชุม ประจำเดือน อบต.ตะเบาะ
 • รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ตะเบาะ          ปี 2555 >>ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ตะเบาะ          ปี 2556 >>ดาวน์โหลด
 
 • รายงานการประชุม ประจำเดือน 1/2556 >>ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุม ประจำเดือน 2/2556 >>ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  อบต.ตะเบาะ  
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ อบต.ตะเบาะ ปี 2552-2555  >>ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ อบต.ตะเบาะ ปี 2556-2559    >>ดาวน์โหลด