ข้อมูลพื้นฐานตำบลตะเบาะ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ 
 
 
1. ที่ตั้งและขนาด
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ   ตั้งอยู่เลขที่ 157    หมู่ที่ 3   บ้านตะเบาะน้อย   ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 362.71 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน
 ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาคือ ภูเขา ทุ่งนา หมายถึงพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งมีพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร
2. อาณาเขตและพื้นที่


 
ทิศเหนือ             ติดต่อตำบล นาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับภูเขาจังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้                ติดต่อตำบลนายม และเขต  อ. หนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก        ติดต่อตำบลน้ำร้อนและตำบลนายม  อ. เมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์
 
3. ลักษณะการปกครอง
    ข้อมูลประชากรในตำบลตะเบาะ
           
        - ข้อมูลประชากร แยกหมู่บ้าน แยกเพศ อายุ ปี 2557
 
           
4. ภูมิประเทศ
         ตำบลตะเบาะเป็นที่ราบสูงเชิงเขา พื้นที่สลับซับซ้อน ในบางพื้นที่เป็นภูเขา มีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่คลองห้วยตะเบาะ คลองห้วยน้ำทิน คลองห้วยบ้าน ไหลผ่านในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลหลาก ส่วนฤดูร้อนปริมาณน้ำในคลองจะมีน้อยมาก
ประเภท หมู่ที่ (ระบุ) จำนวน (ไร่) คิดเป็นร้อยละ
ที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง 5,8,10                250 0.11
ที่ราบ/เนิน น้ำท่วมไม่ถึง 1,2,3,7           40,845 18.02
ภูเขาสูง 5,6,9,10         185,600 81.87
รวม 100
 
5. ลักษณะภูมิอากาศ
 ตำบลตะเบาะ มีสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ตำบลเป็นภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนตลอดฤดูกาล
ตารางแสดงสถิติอุณหภูมิสูงต่ำในรอบ  5  ปี(2549 – 2554)                                   (หน่วยวัดองศาเซลเซียส)
เดือน
2550 2551 2552 2553 2554
สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด
มกราคม 36.3 14.3 35.5 12.3 35.7 10.5 34.3 10.5 32.3 14.4
กุมภาพันธ์ 37.2 17.7 37.8 12.0 37.0 16.7 39.2 15.7 36.1 16.2
มีนาคม 40.7 19.5 40.0 19.3 39.5 17.7 39.5 17.7 37.9 18.8
เมษายน 39.3 21.9 40.3 22.0 39.6 21.4 39.7 21.0 40.0 22.3
พฤษภาคม 37.2 22.6 37.0 22.5 35.8 23.0 37.9 22.5 37.9 23.1
มิถุนายน 36.4 23.5 37.0 23.4 35.3 22.9 35.4 22.5 36.6 23.4
กรกฎาคม 34.3 23.0 35.5 23.3 34.4 22.9 36.1 22.8 34.4 23.1
สิงหาคม 34.4 22.9 35.0 23.4 34.5 23.0 36.5 23.1 32.3 23.3
กันยายน 34.5 22.9 35.0 21.0 34.7 23.2 35.8 22.5 33.5 22.6
ตุลาคม 34.6 20.5 33.8 20.4 34.9 23.0 32.5 21.6 31.8 21.0
พฤศจิกายน 35.6 17.2 33.3 11.8 33.8 15.0 37.2 14.7 32.6 15.5
ธันวาคม 35.4 10.5 35.3 14.4 33.7 12.8 35.0 15.0 31.8 14.5
เฉลี่ย 37.05 19.45 36.29 18.81 35.74 19.34 36.81 19.13 34.76 19.85
 
ที่มา   :   สถานีตรวจอากาศเพชรบูรณ์
6.  สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน
     6.1 การคมนาคม
                 การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด ส่วนมากใช้เส้นทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 2275 เส้นทางคมนาคมภายในตำบล หมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง การสัญจรไปมาของราษฎรค่อนข้างสะดวกส่วนมากใช้รถส่วนตัว เช่น รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์
 
    6.2 การโทรคมนาคม
1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                   จำนวน   -    แห่ง 
2. โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านตำบล    จำนวน  14   เลขหมาย
3. ตู้ไปรษณีย์                                    จำนวน   -    แห่ง 
4. สถานีโทรคมนาคม                           จำนวน  2 แห่ง (ชุมสาย) 
 
ประปา ตำบล  จำนวน 2 แห่ง   
หมู่ที่ หน่วยงานที่ก่อสร้าง แบบประปา ที่ตั้งระบบประปา หมายเหตุ
5 อบต.ตะเบาะ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยไคร้ ม. 5 ใช้การได้
6 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเสาธง ม. 6 ใช้การได้
 
6.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- มีคลองสายสำคัญ 4 สาย ได้แก่
ลำดับที่ ชื่อคลอง ความยาว (เมตร) ไหลผ่านหมู่บ้าน
1 คลองห้วยตะเบาะ 11,000 หมู่ที่ 6,2,1,4,3,7,11
2 คลองห้วยน้ำทิน 16,000 หมู่ที่ 8,10,5,9,3,7,11
3 คลองห้วยบ้าน 7,5000 หมู่ที่ 1,4,9,3,7,11
4 คลองสายบัว 5,000 หมู่ที่ 5,9,3,11
5 คลองตะหวัก 6,000 หมู่ที่ 1,4,3,7
7.   สภาพทางเศรษฐกิจ
          7.1 อาชีพ
                    ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ  โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลัก นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้าง และการค้าขาย 
          7.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
                     -  ธนาคาร                       จำนวน            -   แห่ง  -  โรงแรม     จำนวน -   แห่ง
                     -  สถานที่ให้บริการน้ำมัน        จำนวน 23  แห่ง  -  โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน -     แห่ง
                     -   ร้านค้า   จำนวน 59 แห่ง
8.  สภาพทางสังคม
              8.1 การศึกษา
                         ระดับก่อนประถมศึกษา          จำนวน 1 แห่ง คือ
                              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านตะเบาะ    
                         ระดับประถมศึกษา               จำนวน 3 แห่ง คือ
                              โรงเรียน บ้านป่าบง                           ตั้งอยู่หมู่ที่  7 บ้านป่าบง
                               โรงเรียนบ้านห้วยไคร้                         ตั้งอยู่หมู่ที่  5 บ้านห้วยไคร้
                               โรงเรียนบ้านเขาขาด                         ตั้งอยู่หมู่ที่  8 บ้านเขาขาด
                        ระดับประถมศึกษา(โรงเรียนขยายโอกาส)    จำนวน  2 แห่ง
                              โรงเรียนบ้านตะเบาะ                         ตั้งอยู่ หมู่ที่9 บ้านมิตรใหม่
                              โรงเรียนบ้านวังโค้ง                           ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังโค้ง
                              ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11   แห่ง    
                              ห้องสมุดประชาชนตำบล                     จำนวน  -   แห่ง     
                              ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง   ตั้งอยู่ในศูนย์เพิ่มทักษะ หมู่ที่ 4
                              โรงเรียนอาชีวศึกษา                                   จำนวน -     แห่ง
                              โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                       จำนวน -     แห่ง
             8.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                             วัด/สำนักสงฆ์   รวม 10 แห่ง คือ
                                  1.  วัดโนนสว่างจันทร์                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังโค้ง 
                                  2.  วัดบ้านตะเบาะน้อย                      ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตะเบาะน้อย
                                  3.  วัดป่าเรไร                                ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านตะเบาะ
                                  4.  สำนักสงฆ์ห้วยไคร้                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ 
                                  5.  วัดโนนเสาธง                              ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง
                                  6.  วัดสว่างอารมณ์                                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านป่าบง
                                  7. วัดวารีวนาราม                             ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง
                                  8. สำนักสงฆ์ไร่หินกอง                                ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด
                                  9.  สำนักสงฆ์ประทีปสว่างธรรม             ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด
                                  10.  ที่พักสงฆ์มิตรใหม่เจริญพร               ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านมิตรใหม่
                             อื่นๆ
                                   11.  เมรุเผาศพ                                จำนวน 5 แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1, 3,5,6,9
                                   12.  มัสยิด/ ศาลเจ้า /โบสถ์                 จำนวน - แห่ง 
9.  การสาธารณสุข
                                  -  โรงพยาบาลของรัฐ                            จำนวน - แห่ง  
                                  -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล   1 แห่ง       ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านมิตรใหม่
                                   -  สถานพยาบาลเอกชน                        จำนวน 4 แห่ง
                                   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                      จำนวน 1 แห่ง  
                                   - ประชากรส่วนใหญ่มีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100 

10.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                 1. สถานีตำรวจ                                         จำนวน    -   แห่ง  
                                 2. สถานีดับเพลิง                                       จำนวน    -   แห่ง  
                                 3. ป้อมยามตำรวจ                                     จำนวน    1   แห่ง  
                                 4. ศูนย์ อปพร.    จำนวน   1 แห่ง   ตั้งอยู่ บริเวณที่ทำการ อบต.ตะเบาะ 

หมายเหตุ :: ข้อมูลที่นำมาลงในเว็บไซต์ อบต.ตะเบาะ เป็นข้อมูลบางส่วน สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลอื่นเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ อบต.ตะเบาะ โดยตรง หรือโทร 056786100 ในวันเวลาราชการ